Algemene Voorwaarden Neobis 

Versie september 2023


Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit meerdere delen: Hoofdstuk 1, de Algemene Bepalingen die van toepassing zijn op alle overeenkomsten en de Bijzondere Bepalingen in Hoofdstukken 2 t/m 7, die alleen van toepassing zijn wanneer het betreffende product en/of de betreffende dienst onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen Neobis en haar klanten. 

Hoofdstuk 1 – Algemene Bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 Apparatuur: apparatuur die wordt verkocht en geleverd door Neobis aan Klant;

1.2 Dienst(en): de door Neobis te verlenen dienst(en) en/of de overige door Neobis te verrichten prestatie(s) (waaronder bijvoorbeeld levering van Apparatuur), zoals nader beschreven in de Overeenkomst; 

1.3 Fout: een substantiële tekortkoming in de Diensten die in belangrijke mate in de weg staat aan het functioneren daarvan. Van een Fout is alleen sprake als Klant deze kan aantonen en deze ook reproduceerbaar is;

1.4 Klant : de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Neobis of die daarover met Neobis in onderhandeling is;

1.5 Maatwerkprogrammatuur: de door Neobis in opdracht van de Klant ontwikkelde software en/of softwarecomponenten;

1.6 Materialen: applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten;

1.7 Neobis: Neobis ICT Dienstverlening B.V. te Waddinxveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24372783;

1.8 Overeenkomst: (i) elke tussen Neobis en Klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot Diensten, (ii) elke wijziging van deze overeenkomst daaronder begrepen, (iii) alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding van deze overeenkomst, offertes, opdrachtbevestigingen daaronder begrepen, en (iv) deze Voorwaarden daaronder begrepen;

1.9 Partijen: Neobis en Klant;

1.10 Programmatuur: de software die op grond van de Overeenkomst via Neobis aan Klant ter beschikking is gesteld, niet zijnde Maatwerkprogrammatuur;

1.11 Training: onderwijs, opleiding, cursus, workshop, training, seminars en dergelijke;

1.12 Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie van en over Klant of Neobis, inclusief (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, (c) informatie die niet algemeen bekend is gemaakt door de partij op wie de informatie betrekking heeft en/of van wie de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend is;

1.13 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.


Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en rechtsverhoudingen tussen Neobis en Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze schriftelijk door Neobis zijn bevestigd. 

2.2 Onder “schriftelijk” wordt in deze Voorwaarden ook verstaan: per e-mail.

2.3 Deze Voorwaarden zullen ook tegenover Klant gelden voor eventuele derden die Neobis inschakelt voor de uitvoering van Overeenkomsten, tenzij is aangegeven dat andere, van de derde afkomstige voorwaarden gelden. 

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.5 Wanneer Neobis niet vraagt dat deze Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst strikt worden nageleefd, verliest Neobis niet het recht om in de toekomst wel strikte naleving te vragen.

2.6 Als een bepaling uit de Overeenkomst of uit de Voorwaarden geheel of gedeeltelijke nietig of vernietigbaar is, dan blijven de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht en wordt de betreffende bepaling vervangen door een geldige bepaling die qua doel en strekking zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling. 

2.7 Neobis heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op lopende Overeenkomsten en Overeenkomsten die na de wijziging worden gesloten. Voor lopende Overeenkomsten heeft Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen binnen 1 (een) maand na aankondiging van de wijzigingen, als deze wijzigingen materieel en/of onredelijk bezwarend zijn. Als er geen tijdige en rechtmatige opzegging heeft plaatsgevonden, wordt Klant geacht de gewijzigde Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.8 In geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en de Bijzondere Bepalingen, geldt het bepaalde in de Bijzondere Bepalingen. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Overeenkomst, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.


Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van Neobis met betrekking tot de Diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij een termijn voor aanvaarding is gegeven. 

3.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Neobis verstrekte gegevens waarop Neobis haar aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van duidelijke typefouten.

3.3 Alle in aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en Overeenkomsten opgenomen prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant ondertekende offerte c.q. Overeenkomst door Neobis is ontvangen of op andere wijze is geaccepteerd, of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt voor Klant als aanvaarding van deze Voorwaarden.


Artikel 4 - Duur en beëindiging Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Bijzondere Bepalingen aangegeven termijn, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. 

4.2 Tenzij in Bijzondere Bepalingen anders is bepaald, wordt na afloop van de looptijd de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

4.3 Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, is niet mogelijk, behoudens in de gevallen in deze Voorwaarden beschreven.

4.4 Partijen hebben het recht de Overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen dan wel te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere Partij, in de volgende gevallen:

     a. De andere Partij komt een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet op tijd of niet behoorlijk na, ook niet nadat er een schriftelijke ingebrekestelling is gestuurd met een redelijke termijn om alsnog na te komen;

     b. Een Partij heeft goede grond heeft om te vrezen dat de andere Partij in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen zal tekortschieten; 

     c. De andere Partij is in staat van faillissement verklaard of surseance van betaling is verleend;

     d. De andere Partij staakt zijn activiteiten en/of het bedrijf van de andere Partij wordt geliquideerd.

4.5 Een beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichting van Klant aan Neobis onverlet. Vorderingen zijn dan onmiddellijk opeisbaar. Ook ontstaat geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.


Artikel 5 - Informatie- en medewerkingsverplichtingen Klant 

5.1 Partijen erkennen dat het slagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. 

5.2 Klant zal alles doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. 

5.3 Klant zal Neobis alle informatie en documentatie die Neobis naar haar oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en documentatie, ook als deze afkomstig zijn van derden. 

5.4 Neobis mag de werkzaamheden uit de Overeenkomst opschorten als Klant de op grond van artikel 5.2 gevraagde informatie en documentatie niet, niet op tijd of onvolledig ter beschikking stelt. Daarbij heeft Neobis dan ook het recht extra kosten en vergoedingen die voortvloeien uit het niet, niet op tijd of onvolledig ter beschikking stellen van informatie en documentatie, in rekening te brengen bij Klant.

5.5 Klant is verplicht Neobis direct te informeren over (gewijzigde) feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.6 Klant draagt het risico van de door Neobis te leveren zaken, goederen en/of diensten. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn voor Neobis niet bindend, tenzij door Neobis schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

5.7 Wanneer Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst (hulp)personeel inzet, zal dit (hulp)personeel beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. 

5.8 Als medewerkers van Neobis werkzaamheden op locatie van Klant verrichten, zal Klant ervoor zorgen dat deze medewerkers hun werkzaamheden ongestoord kunnen verrichten en zij toegang hebben tot alle benodigde software, documentatie, Apparatuur en andere materialen. Als hier niet voor gezorgd is, zijn de eventuele gevolgen ervan (waaronder extra kosten dan wel opschorting door Neobis) voor rekening en risico van Klant.

5.9 Klant zal alle noodzakelijke maatregelen nemen ter bescherming van zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen tegen virussen, cybercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.


Artikel 6 - Uitvoering Overeenkomst

6.1 Alle door Neobis te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht, tenzij het gaat om de levering van Apparatuur, dat plaatsvindt op basis van een koopovereenkomst.

6.2 De Overeenkomst wordt geacht de afspraken tussen Neobis en Klant juist en volledig weer te geven. Als tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat andere of aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of gewenst zijn, zullen Partijen in onderling overleg nadere afspraken maken en schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering alsmede de afgesproken prijs gewijzigd worden.

6.3 Als Neobis op verzoek of met voorafgaande toestemming van Klant andere werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de afspraken in de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden en prestaties door Klant worden vergoed volgens de overeengekomen prijzen en tarieven en bij gebreke daarvan, volgens de op dat moment door Neobis gehanteerde prijzen en tarieven. Neobis kan vragen dat voor dit meerwerk een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

6.4 Neobis voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de Overeenkomst het voor de Klant beste resultaat te behalen Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Neobis uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dat resultaat met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 

6.5 Neobis heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.


Artikel 7 - Prijzen 

7.1 Alle door Neobis gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en andere product- of dienstspecifieke door de overheid opgelegde heffingen. Ook zijn de prijzen en tarieven exclusief reis-, transport- en andere kosten die Neobis maakt in het kader van uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Alle door Neobis kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Klant dient ook in euro’s te betalen.

7.3 Aan door Neobis afgegeven voorcalculaties of begrotingen kan klant geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Klant kenbaar gemaakt budget geldt alleen als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs als dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.4 Prijzen in Overeenkomsten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Neobis geldende omstandigheden zoals dealerprijzen, valutakoersen en vrachttarieven. Als deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst maar voor de aflevering wijzigen, heeft Neobis het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen. Ook als een prijs gebaseerd is op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, heeft Neobis het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen. 

7.5 Neobis mag haar prijzen en tarieven aanpassen. Als een prijsstijging meer dan 5% bedraagt, heeft Klant het recht de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, binnen 1 (een) maand na bekendmaking van de prijsverhoging. Als Klant niet binnen deze termijn op de prijsverhoging reageert door middel van opzegging, wordt Klant geacht de nieuwe prijzen c.q. tarieven te hebben aanvaard.

7.6 Offertes van Neobis of prijsafspraken in Overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.


Artikel 8 - Facturatie, betaling

8.1 Neobis zal voor Klant verschuldigde bedragen een factuur sturen. Als de uitvoering van een Overeenkomst in fasen gebeurt, heeft Neobis het recht om per fase te factureren.

8.2 Betaling door Klant vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Neobis aan te wijzen bankrekening.

8.3 Neobis heeft het recht om een vooruitbetaling of voorschotbetaling te vragen en pas te starten met de werkzaamheden nadat de vooruitbetaling c.q. het voorschot is betaald.

8.4 Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Klant onmiddellijk in verzuim en heeft Neobis recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Neobis het recht Diensten voor Klant op te schorten totdat alle openstaande bedragen (inclusief rente en kosten) door Klant aan Neobis zijn betaald.

8.5 Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Neobis maakt als gevolg van niet-nakoming door Klant, zijn voor rekening van Klant. Voor buitengerechtelijke kosten wordt aangesloten bij de Wet Incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 9 - Levertermijnen, klachten, controle en inspectie

9.1 Alle levertermijnen worden door Neobis naar beste weten vastgesteld, op basis van de dan beschikbare informatie, en worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar zijn geen fatale termijnen. 

9.2 Neobis heeft altijd het recht deelleveringen te verrichten. 

9.3 Klant zal Neobis binnen 1 (een) week na het beschikbaar stellen van de Diensten door Neobis, schriftelijk informeren als er klachten zijn over onjuiste levering of verrichting van een onjuiste of gebrekkige Dienst door Neobis. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van Klant niet op. Het is Klant niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Neobis goederen aan Neobis te retourneren.Artikel 10 - Risico-overgang

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, software of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant zijn gebracht.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

11.1 Voor zover een Overeenkomst ertoe strekt dat Neobis een of meer zaken in eigendom overdraagt aan Klant, blijven die zaken eigendom van Neobis totdat alle bedragen die Klant aan Neobis op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, volledig door Neobis zijn ontvangen.

11.2 Rechten worden in voorkomend geval aan Klant verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de Klant alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft betaald en deze bedragen door Neobis zijn ontvangen.

11.3 Neobis kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant alle aan Neobis verschuldigde bedragen heeft betaald en deze door Neobis zijn ontvangen. 


Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle (al dan niet geregistreerde) rechten van intellectueel eigendom (waaronder in ieder geval gerekend auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten, domeinnamen, knowhow en bedrijfsgeheimen) op de Diensten en daarvoor ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Apparatuur en Materialen, zijn het exclusieve eigendom van Neobis of haar licentiegevers. Geen bepaling kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een (gedeeltelijke) overdracht van die rechten aan Klant. Klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden, de schriftelijk tussen Partijen gesloten Overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

12.2 Het is Klant niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van Neobis of haar licentiegevers (gedeeltelijk) te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Klant mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van Neobis of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld.

12.3 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van Apparatuur en Materialen door of namens Klant buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Neobis of haar licentiegevers. Klant is aan Neobis een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per inbreukmakende handeling en van €25.000 per opzettelijk inbreukmakende handeling, onverminderd het recht van Neobis om alle schade als gevolg van de inbreukmakende handeling op Klant te verhalen.

12.4 Neobis vrijwaart Klant tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door Neobis zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden of andere materialen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van die derde, onder de voorwaarde dat Klant Neobis direct schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Neobis. Klant zal alle benodigde volmachten, informatie en medewerking aan Neobis verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. De verplichting tot vrijwaring vervalt als de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Klant aan Neobis voor gebruik, bewerking/verwerking of onderhoud ter beschikking gestelde werken of materialen of (ii) met wijzigingen die Klant zonder toestemming van Neobis aan Diensten heeft aangebracht of laten aanbrengen. Als in rechte onherroepelijk vaststaat dat er sprake is van inbreuk door Neobis op intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal Neobis, waar mogelijk, ervoor zorgen dat Klant de geleverde of functioneel gelijkwaardige andere Diensten kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Neobis vanwege inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

12.5 Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Neobis van apparatuur, programmatuur, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Klant vrijwaart Neobis tegen elke aanspraak van een derde in deze.  

12.6 Neobis is nooit gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Klant is overeengekomen.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 De totale aansprakelijkheid van Neobis vanwege toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.

13.2 Neobis is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting) voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van Neobis mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.

13.3 Neobis is alleen aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan: zaakschade (schade aan stoffelijke zaken toegebracht), kosten die Klant heeft moeten maken om te zorgen dat Neobis haar verplichtingen deugdelijk nakomt, kosten die Klant heeft gemaakt ter beperking, voorkoming of herstel van directe schade, kosten die Klant heeft gemaakt om prestaties alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst, kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van schade vast te leggen, voor zover dit directe schade betreft zoals in deze bepaling bedoeld.

13.4 Wanneer Neobis aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Neobis wordt uitbetaald.

13.5 Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Neobis plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Neobis beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Neobis in de voorafgaande 6 (zes) maanden voor de schadeveroorzakende Dienst aan Klant in rekening heeft gebracht. Voor zover Neobis ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 13.5 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Neobis in ieder geval beperkt is tot € 10.000. Op de in dit artikel bedoelde bedragen worden crediteringen door Neobis aan Klant in mindering gebracht.

13.6 Neobis is nimmer aansprakelijk voor andere soorten schade, waaronder maar niet uitsluitend:

     a. indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Neobis voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Neobis voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Neobis in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade;

     b. schade als gevolg van tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur;

     c. schade die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Diensten; 

     d. schade in verband met het (niet) functioneren van software van Klant, van de apparatuur van Klant of derden, of van internetverbindingen van Klant, Neobis of derden; 

     e. schade die is ontstaan door of verband houdt met wijzigingen, werkzaamheden e.d. aan de door Neobis geleverde producten, Diensten, indien deze in strijd met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zijn aangebracht of uitgevoerd.

     f. schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Klant. 

13.7 In geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van Neobis beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Neobis wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Neobis plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Neobis beperkt tot een bedrag van €500.000 per schade toebrengende gebeurtenis.

13.8 In geval van schade geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

13.9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Neobis.

13.10 De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Neobis wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld. 

13.11 De aansprakelijkheid van Neobis voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen als Klant Neobis onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven voor het verhelpen van de tekortkoming en Neobis ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. 

13.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, schriftelijk bij Neobis meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Neobis vervalt (i) door het enkele verloop van twaalf (12) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard of (ii) wanneer Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om de schade, onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken of te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat.

13.13 Klant erkent en aanvaardt dat de verschuldigde vergoedingen onder de Overeenkomst zijn vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel 13.

13.14 De uitvoering van de Overeenkomst door Neobis gebeurt uitsluitend ten behoeve van Klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte Diensten, werkzaamheden of de Overeenkomst geen rechten ontlenen. Klant vrijwaart Neobis voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 14 - Geheimhouding

14.1 Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij van de andere Partij ontvangen, vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan (i) waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verstrekt en/of (ii) nodig voor uitvoering van de Overeenkomst. 

14.2 Beide Partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen.

14.3 De geheimhoudingsverplichting geldt niet wanneer informatie of gegevens a) al in het rechtmatige bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen; b) onafhankelijk door de ontvangende partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij; c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden.

14.4 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet wanneer zover Vertrouwelijke Informatie van de openbaarmakende partij openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie. De ontvangende partij zal zich dan inspannen om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.


Artikel 15 - Persoonsgegevens en privacy

15.1 Het privacy beleid zoals gepubliceerd op de website van Neobis, zie https://www.neobis.nl/privacyverklaring is  van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Klant door Neobis wanneer daarvan sprake is. Neobis heeft het recht om het privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen.

15.2 Wanneer Neobis bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Neobis en Klant schriftelijke afspraken te maken met betrekking tot de door Neobis uit te voeren verwerkingen. Tenzij Partijen separaat een verwerkersovereenkomst sluiten, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde afspraken. 

15.4 Klant zorgt ervoor dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn en andere persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Diensten, waarbij geldt dat Neobis ten opzichte van Klant niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verkrijgen van deze toestemmingen of autorisaties namens hem. Klant garandeert dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes. 

15.5 Neobis zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Klant via bepaalde Diensten heeft ingevoerd of opgeslagen en tegen onbedoeld verlies of vernietiging of beschadiging van die gegevens.

15.6 Neobis staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Wanneer Neobis een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt, zal Neobis Klant hierover zonder onredelijke vertraging informeren. Het is aan Klant als verwerkingsverantwoordelijke om te bepalen of een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarover Neobis heeft geïnformeerd, gemeld moet worden aan de toezichthouder of betrokkenen. Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant als verwerkingsverantwoordelijke. Neobis zal waar nodig nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Klant ten behoeve van de melden aan de toezichthouder of betrokkenen. Neobis kan de redelijke kosten die zij in dit kader maakt in rekening brengen bij Klant tegen haar dan geldende consultancytarieven.

15.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst of voor zover redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Neobis in staat te stellen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, zal Neobis geen gegevens inzien die Klant via de Diensten bij Neobis heeft geplaatst, en zal Neobis geen gegevens ter beschikking stellen aan derden, tenzij Neobis hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie is verplicht. Neobis zorgt ervoor dat de personen die onder haar verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken, een geheimhoudingsplicht hebben.

15.8 Neobis mag voor de verwerking van persoonsgegevens derden inschakelen (subverwerkers). Klant geeft hiervoor toestemming. Neobis zal Klant informeren over door haar ingeschakelde subverwerkers alsook bij wijziging van subverwerkers. Klant heeft het recht bezwaar te maken tegen een wijziging. Partijen zullen alsdan de gevolgen van de wijziging voor de Diensten bespreken. 

15.9 Neobis mag persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) alsook daarbuiten, mits in het laatste geval voldoende waarborgen worden gegeven ex artikel 46 AVG voor de bescherming van de persoonsgegevens.

15.10 Klant  vrijwaart Neobis op verzoek volledig tegen alle vorderingen, kosten, verliezen, schade, onkosten, kosten, acties, boetes en/of sancties die Neobis kan maken of lijden of tegen Neobis worden ingesteld of aan Neobis worden opgelegd met betrekking tot gegevens die door Klant en/of Neobis worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst (met inbegrip van als gevolg van een vordering of bewering dat deze verwerking een inbreuk is op lokale en/of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens).

15.11 Neobis zal, waar mogelijk, haar medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Klant die verband houden met bij Klant door betrokkenen ingeroepen rechten van betrokkenen. Als Neobis direct door een betrokkene wordt benaderd, zal Neobis deze waar mogelijk doorverwijzen naar Klant. 

15.12 Wanneer Klant daartoe volgens de AVG verplicht is, zal Neobis na een daartoe redelijk gegeven verzoek, haar medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daaropvolgende voorafgaande raadpleging.

15.13 Neobis zal op verzoek van Klant alle informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van gemaakte afspraken met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan te tonen, bijvoorbeeld door een certificaat, een door een onafhankelijke deskundige in opdracht van Neobis opgesteld audit rapport of door middel van andere door haar te verstrekken informatie. Als Klant desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van persoonsgegevens niet conform gemaakte afspraken plaatsvindt, kan Klant maximaal één keer per jaar een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige, die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van Klant hiernaar een audit laten uitvoeren. Neobis heeft het recht een deskundige te weigeren wanneer deze volgens Neobis diens concurrentiepositie aantast. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor Klant. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Klant dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Neobis heeft op grond van de Overeenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Neobis verstrekken. Neobis kan een deskundige, audit of instructie van een deskundige weigeren wanneer deze naar haar mening in strijd is met de AVG of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Neobis zal voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar haar oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan haar Diensten, de stand van de techniek, uitvoeringskosten en het beoogde gebruik van de Diensten. Neobis heeft het recht om kosten die zijn maakt in het kader van audits en daaruit voortvloeiende werkzaamheden in rekening te brengen bij Klant, tenzij de werkzaamheden zien op een niet-nakoming door Neobis van gemaakte afspraken.

15.14 Tenzij een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van persoonsgegevens belet, zal Neobis bij beëindiging van de Overeenkomst, alle persoonsgegevens van Klant binnen 3 (drie) maanden verwijderen of, als dat is overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan Klant. Neobis kan eventuele kosten die zij daarvoor maakt in rekening brengen bij Klant. 


Artikel 16 - Beveiliging

16.1 Als Neobis op grond van de Overeenkomst is gehouden tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Neobis staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Als een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Neobis bekende aard, omvang en context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van haar Diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.

16.2 De door of vanwege Neobis aan Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door Klant zo worden behandeld en alleen aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Klant kenbaar worden gemaakt. Neobis mag toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten wijzigen. Klant is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.

16.3 Als de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op programmatuur, apparatuur of infrastructuur die niet door Neobis zelf aan Klant is geleverd, dan staat Klant ervoor in dat alle benodigde licenties en goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. Neobis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. Klant vrijwaart Neobis tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.

16.4 Leverancier kan beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aanpassen als dit noodzakelijk is door veranderde omstandigheden.

16.5 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden. 

16.6 Neobis kan aanwijzingen geven aan Klant met betrekking tot beveiliging met als doel incidenten of gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Als Klant deze aanwijzingen van Neobis of van een relevant overheidsorgaan niet of niet op tijd opvolgt, dan is Neobis niet aansprakelijk en vrijwaart Klant Neobis voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

16.7 Neobis mag technische en organisatorische voorzieningen aanbrengen ter bescherming van Apparatuur, databestanden, ter beschikking gestelde Programmatuur of andere werken waartoe aan Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaf, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.


Artikel 17 - Overmacht

17.1 In geval van overmacht mag Neobis de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte daarvan opschorten en kan Klant geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, mogen zowel Neobis als Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Wel heeft Neobis, als zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding. 

17.2 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet alleen verstaan: storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten al dan niet als gevolg van computercriminaliteit (bijv. (D)DOS-aanvallen) alsook storingen van publieke infrastructuur benodigd voor de levering van Diensten zoals de werking van registers van IANA, RIPE of SIDN, tekortkomingen in de nakoming door derde partijen van wie Neobis bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of materialen waarvan Klant het gebruik aan Neobis heeft voorgeschreven, het niet beschikbaar zijn van één of meer medewerkers (door ziekte), mobilisatie, oorlog, terroristische aanslagen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, natuurrampen, ziektes, epidemieën, pandemieën, quarantaines en overheidsmaatregelen. 


Artikel 18 - Overdraagbaarheid

18.1 Klant zal (zijn rechten en/of verplichtingen uit) een Overeenkomst niet aan derden verkopen, overdragen of verpanden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neobis.

18.2 Neobis kan de nakoming van haar rechten en/of verplichtingen op grond van de Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, uitbesteden of onderaanbesteden.


Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle offertes, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Klant en Neobis is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

19.2 Klant en Neobis zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

19.3 Als Klant en Neobis een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Neobis is gevestigd. 

De in dit Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing wanneer Neobis op grond van de Overeenkomst Programmatuur levert aan Klant. Voor speciaal voor Klant gemaakte programmatuur (Maatwerkprogrammatuur) geldt het bepaalde in Hoofdstuk 3.


Artikel 20 - Gebruiksvoorwaarden 

20.1 Programmatuur wordt door Neobis aan Klant geleverd onder de gebruiks- en algemene voorwaarden van de fabrikant/leverancier van de Programmatuur. Klant zal de Programmatuur uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken.


Artikel 21 - Garantie

21.1 Op de Programmatuur is de garantie van toepassing die door fabrikant/leverancier van de Programmatuur wordt gegeven. Deze garantie doet niet af aan de wettelijke garantie die eventueel op de Programmatuur van toepassing is.

21.2 Garantie op Programmatuur komt te vervallen als sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Programmatuur door Klant.

21.3 Onder garantie vallen niet de werkzaamheden aanvullend op het herstel of de vervanging, waaronder maar niet uitsluitend het opnieuw installeren en configureren van de Programmatuur. De kosten van dergelijke werkzaamheden komen voor rekening van Klant.

De in dit Hoofdstuk 3 opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, van toepassing wanneer Neobis als onderdeel van de Overeenkomst Maatwerkprogrammatuur levert aan Klant


Artikel 22 - Maatwerkprogrammatuur

22.1 Neobis kan Maatwerkprogrammatuur voor Klant ontwikkelen. De afspraken ten aanzien van de Maatwerkprogrammatuur en eventuele specificaties worden vastgelegd in de Overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging van Neobis.

22.2 Ontwikkeling vindt steeds plaats op basis van een overeenkomst van opdracht. Als niet al voor of bij het sluiten van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur aan Neobis zijn verstrekt, zullen Partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal plaatsvinden.

22.3 Neobis zal de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur naar beste vermogen uitvoeren, een en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.

22.4 Wanneer is overeengekomen dat de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur in fasen zal plaatsvinden, kan Neobis de aanvang van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de vergoeding voor de werkzaamheden in deze voorafgaande fase door Neobis is ontvangen.

22.5 Als Partijen een iteratieve ontwikkelmethode gebruiken (bijvoorbeeld scrum), aanvaarden Partijen: (i) dat de werkzaamheden bij aanvang niet worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en (ii) dat specificaties, wie al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort.

22.6 Neobis zal de Maatwerkprogrammatuur online aan Klant ter beschikking stellen.

22.7 Klant heeft het recht de Maatwerkprogrammatuur gedurende 14 dagen na oplevering te testen.

22.8 De Maatwerkprogrammatuur wordt geacht door Klant geaccepteerd te zijn wanneer Neobis niet binnen 14 dagen na oplevering van de Maatwerkprogrammatuur een schriftelijke reactie van Klant heeft ontvangen waaruit gedetailleerd blijkt dat de Maatwerkprogrammatuur niet aan de afspraken voldoet en niet functioneert.

22.9 Acceptatie van de Maatwerkprogrammatuur mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten die aan operationele of productieve ingebruikname van de Maatwerkprogrammatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Neobis om deze kleine fouten te herstellen, of vanwege aspecten van de Maatwerkprogrammatuur die alleen subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten met betrekking tot de vormgeving van gebruikersinterfaces. 

22.10 Na ontvangst van de schriftelijke reactie van Klant conform artikel 22.8 van deze Voorwaarden zal Neobis zich naar beste vermogen inspannen om binnen een redelijke termijn te zorgen voor herstel van de Maatwerkprogrammatuur. Na oplevering van de herstelde Maatwerkprogrammatuur wordt deze geacht (alsnog) door Klant te zijn geaccepteerd.  

22.11 Neobis stelt de in opdracht van Klant ontwikkelde Maatwerkprogrammatuur voor gebruik aan Klant ter beschikking. Klant ontvangt dus een gebruiksrecht op de Maatwerkprogrammatuur voor de duur van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik van de Maatwerkprogrammatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

22.12 De verplichting tot terbeschikkingstelling door Neobis en het gebruiksrecht van Klant strekken zich alleen uit tot de zogeheten objectcode van de Maatwerkprogrammatuur en niet tot de broncode ervan. Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zal de broncode van de Maatwerkprogrammatuur en de bij de ontwikkeling ervan gemaakte technische documentatie aan Klant ter beschikking worden gesteld. 

22.13 Klant zal de overeengekomen beperkingen op het recht tot gebruik van de Maatwerkprogrammatuur altijd stipt naleven.

22.14 Klant mag de Maatwerkprogrammatuur alleen gebruik in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf/ organisatie en dit alleen voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de Maatwerkprogrammatuur niet gebruiken ten behoeve van derden. 

22.15 Het is Klant nooit toegestaan de Maatwerkprogrammatuur, de bijbehorende codes voor gebruik en de dragers waarop de Maatwerkprogrammatuur is of wordt vastgelegd, te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

22.16 Klant zal op verzoek direct zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Neobis uit te voeren onderzoek met betrekking tot de naleving van overeengekomen gebruiksbeperkingen. 

22.17 Partijen houden het ervoor dat de tussen Partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de ter beschikking tot gebruik van Maatwerkprogrammatuur tot voorwerp heeft, nooit als koopovereenkomst wordt beschouwd.

22.18 Neobis is niet verplicht tot onderhoud of het verlenen van support met betrekking tot de Maatwerkprogrammatuur, tenzij Partijen hiervoor een schriftelijke afspraken hebben gemaakt. 

22.19 Neobis zal zich naar beste vermogen inspannen Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen als deze binnen een periode van 3 (drie) maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Neobis zijn gemeld. 

22.20 Neobis staat er niet voor in dat de Maatwerkprogrammatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Neobis garandeert ook niet dat de Maatwerkprogrammatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat altijd alle Fouten worden verbeterd. 

22.21 Neobis kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen als sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Neobis toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt wanneer Klant zonder schriftelijke toestemming van Neobis wijzigingen in de Maatwerkprogrammatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

22.22 Herstel van Fouten gebeurt op een door Neobis te bepalen locatie en wijze. Neobis mag tijdelijke oplossingen of programmaomwegen (work-arounds) of probleemvermijdende beperkingen in de Maatwerkprogrammatuur aanbrengen.

22.23 Neobis is nooit verplicht tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

22.24 Neobis is ook niet verplicht tot herstel van Fouten die na afloop van de in artikel 22.19 aangegeven garantieperiode zijn gemeld.

De in dit Hoofdstuk 4 opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, van toepassing wanneer Neobis als onderdeel van de Overeenkomst support- en onderhoudsdiensten levert aan Klant


Artikel 23 - Support- en onderhoudsovereenkomst

23.1 Support- en onderhoudsdiensten worden overeengekomen in de Overeenkomst of in een separate opdrachtbevestiging van Neobis.

23.2 De support- en onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij één van de Partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

23.3 Klant is aan Neobis een jaarlijkse support- en onderhoudsvergoeding verschuldigd, bij vooruitbetaling te voldoen. Klant ontvangt hiervoor een factuur van Neobis.

23.4 Als blijkt dat Klant geen recht had op support en/of onderhoud of als blijkt dat de handeling niet valt onder de reikwijdte van de support- en onderhoudsovereenkomst, zal Neobis de kosten van de geboden diensten aan Klant doorberekenen tegen de alsdan bij Neobis geldende tarieven. 

23.5 Support- en onderhoudsdiensten worden in beginsel verricht op Werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 


Artikel 24 - Support

24.1 Onder “Support” wordt verstaan ondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de Diensten.  

24.2 Support wordt telefonisch, per e-mail dan wel remote verstrekt. In geval van remote support, zorgt Klant ervoor dat Neobis gebruik kan maken van een veilige internetverbinding. 


Artikel 25 - Onderhoud

25.1 Onder “Onderhoudsdiensten” wordt verstaan het naar beste vermogen van Neobis opsporen en herstellen van de door Klant overeenkomstig deze voorwaarden aan Neobis gemelde Fouten en – wanneer dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen – het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de Maatwerkprogrammatuur. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een nieuwe versie van de Maatwerkprogrammatuur is Neobis niet meer verplicht tot het herstellen van Fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie van de Maatwerkprogrammatuur.

25.2 Onderhoudsdiensten zullen zoveel mogelijk remote worden verricht. Klant zorgt voor het tot stand brengen van een dataverbinding met Neobis in zijn computersysteem. Neobis heeft het recht Onderhoudsdiensten op te schorten wanneer zij in redelijkheid vaststelt dat de dataverbinding niet aan de daaraan door Neobis gestelde technische eisen en veiligheidsvereisten voldoet.

25.3 Wanneer Klant een Fout constateert, zal Klant Neobis hiervan onmiddellijk informeren en Neobis voorzien van alle systeemomgevings- en andere relevante informatie met betrekking tot de Fout, om Neobis in staat te stellen de Fout te isoleren, te reproduceren en op te lossen.

25.4 Neobis geeft een eerste reactie op een door Klant gemelde Fout binnen 3 Werkdagen na de melding door Klant. Deze eerste reactie kan inhouden zowel een voorlopige analyse als, wanneer voorhanden, het verstrekken van een (reeds bekende) programmaomweg/work-around. Neobis is nooit verplicht verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen.

25.5 Neobis zal naar beste vermogen inspanningen leveren om de Fouten die door Klant overeenkomstig het bepaalde deze Voorwaarden zijn gemeld, te herstellen. Neobis behoudt zich het recht voor prioriteiten te stellen bij het herstel van Fouten op basis van de ernst daarvan en de gevolgen daarvan voor Klant. Herstel van Fouten gebeurt op een door Neobis te bepalen locatie en wijze. 

25.6 Klant zal zijn volledige medewerking verlenen bij het onderzoek van Neobis naar de Fout. Bij gebreke van die medewerking is Neobis niet verplicht de Fout verder te onderzoeken of te herstellen.


Artikel 26 - Uitsluitingen

26.1 Onderhoudsdiensten omvatten niet: a) ondersteuning op locatie; b ) het converteren van bestanden; c) installatie, inrichting (configuratie), training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst of deze Voorwaarden omschreven diensten; d) reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens; (e) werkzaamheden nodig voor herstel van bijvoorbeeld back-ups.

26.2 Neobis is niet verplicht Onderhoudsdiensten te verlenen in verband met Fouten, ontstaan als gevolg van: a) een aanpassing van de Diensten, van welke aard dan ook, die niet door of namens Neobis is aangebracht; b) het gebruik van de Diensten door of namens Klant op een wijze die niet in de bijbehorende documentatie is omschreven of anderszins niet is toegestaan volgens de Overeenkomst; c) opzettelijk onjuist gebruik van de Diensten, al dan niet door Klant; d) Fouten, latenties (zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.) of fouten in niet van Neobis afkomstige software, Apparatuur, communicatie- apparatuur, randapparatuur of andere apparatuur van Klant  of van derden, of e) het nalaten van Klant om die apparatuur en/ of software regelmatig te laten onderhouden. 

26.3 Als Neobis, uitsluitend ter beoordeling van Neobis, besluit deze werkzaamheden op verzoek van Klant te verrichten, is Klant daarvoor, naast de support- en onderhoudsvergoeding, een vergoeding aan Neobis verschuldigd tegen de op dat moment geldende tarieven.


Artikel 27 - Onderhouds- en supportvergoeding

27.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de onderhouds- en supportvergoeding per kalendermaand achteraf aan Klant in rekening gebracht.

De in dit Hoofdstuk 5 opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, van toepassing wanneer Neobis als onderdeel van de Overeenkomst advies en consultancydiensten levert aan Klant.


Artikel 28 - Advies en Consultancydiensten

28.1 Onder “Consultancydiensten” wordt in deze voorwaarden verstaan het verlenen van advies en het uitvoeren van werkzaamheden dat onder meer betrekking kan hebben op de implementatie en/of installatie en/of inrichting en/of training in het gebruik van de Apparatuur, Programmatuur en/of de Maatwerkprogrammatuur.

28.2 Neobis zal de Consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht naar beste kunnen verrichten en zich naar beste kunnen inspannen de Consultancydiensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Op Neobis rust geen resultaatsverplichting.

28.3 Neobis zal Klant een opdrachtbevestiging sturen en daarbij een planning voor de uitvoering van de Consultancydiensten vermelden. 

28.4 Wanneer is overeengekomen dat de Consultancydiensten in fasen zullen plaatsvinden, mag Neobis de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

28.5 De Consultancydiensten worden in beginsel op Werkdagentussen 9.00 en 17.00 verricht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Afhankelijk van de activiteiten kunnen de Consultancydiensten, geheel ter keuze van Neobis, remote (‘op afstand’) of bij Klant worden verricht. 

28.6 Elk consultancybezoek wordt afgesloten met het opstellen van een bezoekverslag door de consultant, welk bezoekverslag door Klant wordt afgetekend en door Neobis aan Klant ter beschikking wordt gesteld.

28.7 Tot 5 (vijf) Werkdagen voor de overeengekomen (aanvangs)datum van de Consultancydiensten kan Klant de geplande de Consultancydiensten annuleren dan wel Neobis vragen een nieuwe (aanvangs)datum te bepalen, welke nieuwe (aanvangs)datum niet eerder dan de oorspronkelijke (aanvangs)datum zal liggen. Een nieuwe (aanvangs)datum wordt schriftelijk aan Klant bevestigd. Wanneer Klant de hiervoor genoemde termijn van 5 Werkdagen niet in acht neemt, heeft Neobis het recht de alsdan niet afgenomen Consultancydiensten en gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen. 

28.8 Het gebruik dat Klant maakt van een door Neobis afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Klant. 

28.9 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neobis heeft Klant niet het recht een mededeling te doen aan derden over de werkwijze, de methoden en technieken van Neobis. Klant zal de adviezen of rapportages van Neobis niet aan een derde verstrekken of op andere wijze openbaar maken. 


Artikel 29 - Consultancy vergoeding

29.1 Klant is aan Neobis de door Neobis en Klant overeengekomen prijs verschuldigd. Neobis behoudt zich het recht voor om andere vergoedingen in rekening te brengen, zoals voor meerwerk. 

29.2 De uurtarieven worden op Werkdagen na 17.00 uur verhoogd tot 150% van het normale tarief en tot 200% gedurende het weekend en tijdens nationale feestdagen.

De in dit Hoofdstuk 6 opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, van toepassing wanneer Neobis als onderdeel van de Overeenkomst Trainingen levert aan Klant.


Artikel 30 - Aanmelding en annulering

30.1 Een aanmelding voor een Training moet schriftelijk gebeuren en is bindend na bevestiging door Neobis.

30.2 Als Klant een Training wenst te annuleren, dan kan dit kosteloos tot 7 (zeven) dagen voor de geplande datum van de Training. Latere annulering of het niet-verschijnen van een deelnemer aan een Training verandert niets aan de betaalverplichting van Klant voor de Training.

30.3 Klant is verantwoordelijk voor de keuze en geschiktheid van de Training voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis van een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van Klant op grond van de Overeenkomst (waaronder betalingsverplichting). Het is Klant toegestaan een deelnemer voor een Training te laten vervangen door een andere deelnemer. Klant zal Neobis hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen. 

30.4 Als het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Neobis aanleiding geeft, mag Neobis de Training annuleren, combineren met één of meer andere Trainingen of deze op een latere datum of een later tijdstip laten plaatsvinden. Neobis heeft ook het recht de locatie van de Training te wijzigen alsook om organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een Training aan te brengen.


Artikel 31 - Uitvoering Training

31.1 Klant aanvaardt dat Neobis de inhoud en diepgang van de Training bepaalt.

31.2 Klant zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de Overeenkomst en de door Neobis voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de Training.

31.3 Wanneer Neobis de Training uitvoert op locatie van Klant, zal Klant zorgen voor de beschikbaarheid van deugdelijke ruimte en werkende apparatuur en programmatuur. Als hieraan niet voldaan wordt, dan mag Neobis besluiten de Training niet door te laten gaan, in te korten of te staken.

31.4 Het afnemen van een examen of toets maakt geen deel uit van de Training.


Artikel 32 - Vergoeding, betaling

32.1 Trainingen worden vooraf aan Klant in rekening gebracht en dienen te zijn betaald voor aanvang van de betreffende Training. Neobis kan deelnemers weigeren als de factuur voor betreffende Training niet tijdig is voldaan.

De in dit Hoofdstuk 7 opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing wanneer Neobis op grond van de Overeenkomst Apparatuur levert aan Klant


Artikel 33 - Levering en eigendom van Apparatuur

33.1 Neobis verkoopt de Apparatuur naar aard en aantal zoals schriftelijk is overeengekomen.

33.2 In de verkoopverplichting van Neobis zijn niet inbegrepen montage- en installatiematerialen, (Maatwerk)Programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, kabels en accessoires, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

33.3 Apparatuur is geleverd aan Klant wanneer deze is afgeleverd op het door Klant opgegeven leveringsadres.

33.4 Kosten van vervoer en verzekering zijn niet inbegrepen in de koopprijs en worden aan Klant in rekening gebracht. 

33.5 Klant zal de Apparatuur bij aflevering controleren op beschadigingen of gebreken. Voor eventuele klachten geldt het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Bepalingen.

33.6 Indien Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Neobis de Apparatuur (laten)installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van de Apparatuur door Neobis is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. 

33.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor een omgeving die voldoet aan de door Neobis of haar leverancier gespecificeerde vereisten voor de Apparatuur, onder meer wat betreft temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.

33.8 Ten aanzien van het eigendom op de Apparatuur geldt het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Bepalingen (eigendomsvoorbehoud).


Artikel 34 - Garantie

34.1 Leverancier staat er niet voor in dat de Apparatuur bij aflevering geschikt is voor het feitelijke en/of door Klant beoogde gebruik, tenzij in de Overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

34.2 Voor Apparatuur geldt de garantie die door de fabrikant ervan wordt gegeven. Deze garantie doet niet af aan de wettelijke garantie die op Apparatuur van toepassing is.

34.3 De garantie op Apparatuur komt te vervallen als sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Apparatuur door Klant. 

34.4 Wanneer Klant binnen de geldende termijn en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Neobis zich inspannen zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden door bijvoorbeeld de Apparatuur te herstellen of te vervangen. De keuze van de oplossing ligt altijd bij Neobis en/of de fabrikant van de Apparatuur.

34.5 Onder garantie vallen niet de werkzaamheden aanvullend op het herstel of de vervanging, waaronder maar niet uitsluitend het opnieuw installeren en configureren van de Apparatuur. De kosten van dergelijke werkzaamheden komen voor rekening van Klant.

34.6 Als onder de garantie valt het retourneren van de Apparatuur, zal Klant de geleverde Apparatuur en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan Neobis retourneren. Als er kosten zijn verbonden aan het retourneren, dan zijn die voor rekening van Klant.