Privacyverklaring Neobis

Neobis ICT Dienstverlening B.V. (“Neobis”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Neobis acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacyverklaring, die het privacy beleid van Neobis omvat, wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn.


Contactgegevens:

Neobis ICT Dienstverlening B.V.

Staringlaan 16d

2741 GC Waddinxveen

KvK nummer 24372783

Tel. +31(0)182-606999

info@neobis.nl 

www.neobis.nl

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar je te herleiden zijn.

Neobis verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via de contactpagina op de website www.neobis.nl of door ons een e-mail te sturen).


Hieronder vind jij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@neobis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Neobis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij ons af te kunnen nemen en bij jou (af) te kunnen leveren

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings*

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

* Als jij niet langer nieuwsbrieven, mailings of andere commerciële (e-mail-) berichten van ons wenst te ontvangen, dan kun jij dit per email (info@neobis.nl) aan ons laten weten. Dan verwijderen we jouw gegevens uit dergelijke bestanden. 

Als jij klant bent bij Neobis en je vraagt ons om jouw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij jou niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

Neobis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Neobis) tussen zit.

Neobis bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld (zoals in deze privacyverklaring genoemd) of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijn(en).

Neobis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Neobis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EER zonder daarvoor de benodigde maatregelen te nemen conform privacywetgeving.

Neobis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals LinkedIn, Twitter/X) waar men door middel van een link op onze website kunt komen. Als je doorlinkt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met jouw persoonsgegevens omgaat. Je zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van de betreffende website/platform moeten lezen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Neobis en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jouzelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@neobis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Neobis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Neobis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@neobis.nl.

Neobis heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Neobis te raadplegen.